Bestuur

Alphons Martens

De Raad van Toezicht

Jef Holland, voorzitter
Saar van Waegeningh
Esther Kwaks
Sascha van Belzen
Meindert Landsmeer
Arshad Hussainali

Mediaraad

Jolanda Hogewind (voorzitter)
Karlijn van de Graaf
Dulce Martis
Raoul Eljon
Souad el Markhous
Mohamed Attaibi
Dorus Stokhof

Jaarverslag 2020

Download HIER het Jaarverslag Publieke Omroep Amsterdam 2020.

Meer informatie

Bekijk HIER meer informatie over de Publieke Omroep Amsterdam.

WNT POA 2020

De WNT is van toepassing op Stichting Publieke Omroep Amsterdam.  (Meer informatie over de toepassing van de wet normering topinkomens tijdens voorgaande jaren is te vinden in de jaarverslagen van die desbetreffende jaren.) 

Samenstelling Mediaraad Publieke Omroep Amsterdam

De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een programmabeleidbepalend orgaan(pbo) dient te hebben. Dit is een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. Bij POA noemen we dit orgaan de mediaraad. De mediaraad moet representatief zijn voor een aantal verplichte stromingen binnen de gemeente. Zo ontstaat er een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt. De mediaraad heeft de taak om jaarlijks het media-aanbodbeleid vast te stellen en geeft daarbij vanuit de samenleving reflectie op het media-aanbod, bij POA betreft dat de merken AT5, SALTO, FunX en Concertzender.

Bij POA zijn naast de maatschappelijk, cultureel, godsdienstig en geestelijk verplichte stromingen, de stromingen ‘Onderwijs en Educatie’ en ‘Jongeren’ mede op verzoek van de gemeente toegevoegd. Daarnaast is vanuit de mediaraad zelf besloten om een aantal stromingen toe te voegen die zij van belangrijk vinden voor de stad. Momenteel zijn dat de stromingen ondernemers en sport. POA streeft ernaar om met de invullingen van de representanten een afspiegeling te zijn van de samenstelling van de stad op grond van sexe, leeftijd en culturele achtergrond. Om de mediaraad efficiënt en optimaal te laten functioneren is er voor gekozen om het aantal in principe tot zeven leden te beperken. Aangaande de eis aan lokale omroepen om een verplichte stroming etnische en culturele minderheden op te nemen geldt bij POA dat deze groep vanzelfsprekend gerepresenteerd worden in de stromingen.

Jolanda Hogewind

Jolanda Hogewind

voorzitter Mediaraad

Onderwijs en educatie

Jolanda Hogewind (voorzitter) is per 20 november 2018 benoemd tot voorzitter van de mediaraad. Op dat moment was ze nog werkzaam als directeur van het Calvijn College. Per 1 februari 2019 is ze bestuurder/directeur van het IJburg College. Jolanda is 58 en woont in Amsterdam Oud Zuid (Hoofddorppleinbuurt). Jolanda is geen onbekende in de onderwijswereld. Zij heeft zich met succes ingezet voor de ontwikkeling van het Calvijn College in Nieuw West en doet dat nu voor het IJburg College en het eiland IJburg. Zij heeft zich daarbij ook sterk gemaakt voor objectieve en relevante berichtgeving in de media, waar het jonge mensen, vooral de vmbo-ers in Nieuw West en hun ouders en de buurtbewoners betrof. De AT5-verkiezingsdebatten die vanuit het Calvijn College werden georganiseerd zijn daarvoor illustratief. Jolanda heeft voorafgaand aan haar onderwijscarrière vijftien jaar in de gezondheidszorg gewerkt, w.o. in de psychiatrie, ze was verpleegkundige A, B en Z. Daarnaast is ze bestuurslid van de Ajax Challenge, lid van de Sportraad Amsterdam, bestuurslid van World Skills Nederland en aanjager van NL 2025 in Amsterdam

Haar motivatie om in de mediaraad zitting te nemen als voorzitter is geworteld in haar brede verbondenheid met de stad en haar inwoners. De lokale media voor de stad vindt zij van groot belang: “het nieuws en de verhalen uit de community’s in de stad brengt ons samen en maakt dat Amsterdammers meedoen en voelen dat ze erbij horen. Daarbij vind ik het van groot belang dat het nieuws op een goede en integere manier vorm krijgt en dat iedereen aan bod komt’’.

Vanuit haar voorzittersrol heeft ze in korte tijd een diverse mediaraad samengesteld met mensen uit het veld met kennis van zaken, die opbouwend kritisch zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het feit dat Amsterdam van iedereen is die er woont en verblijft. Haar specifieke expertise op onderwijs en educatie zal ze inbrengen in de reflectie op het mediabeleid. Daarnaast zal zij vanuit brede belangstelling voor kunst, cultuur, sport, gezondheidszorg, wonen, leefbaarheid, integratie, levensbeschouwing, ouderen en jongeren, de ontwikkelingen op deze terreinen nauwlettend in de gaten houden en meedenken hoe deze ontwikkelingen via de Amsterdamse Lokale Media met de stad gedeeld kunnen worden.

linkedin.com/jolanda-hogewind

Karlijn van de Graaf

Karlijn van de Graaf

Mediaraad

Kunst en Cultuur

Karlijn van de Graaf is manager Development bij De Balie. Karlijn is 36 jaar en woont op de Oostelijke eilanden in Amsterdam. Kunst, Cultuur en politiek is haar dagelijks werk. Karlijn is verantwoordelijk voor de realisatie van programma’s en initiatieven van De Balie, door samenwerkingen aan te gaan met partners, fondsen, bedrijven, particulieren en subsidiënten. De Balie produceert spraakmakende programma’s over kunst, cultuur en politiek en is uitgegroeid tot een fenomeen op het gebied van spraakmakende debatten, films en kunstprojecten. Daarvoor was ze werkzaam in Den Haag voor het Ministerie van Defensie en in Amsterdam voor de Telegraaf Mediagroep en de European Cultural Foundation. Zij liep tijdens haar studies stage op de Nederlandse Ambassade in Riyad, Saoedi-Arabië en bij Weekblad Elsevier.

Haar motivatie om in de Mediaraad zitting te komt voort uit haar specifieke expertise vanuit het Kunst en Culturele veld: “Ik wil me graag inzetten voor een sterke lokale omroep voor alle Amsterdammers die bijdraagt aan een open, gezonde stad waar iedereen zich gehoord voelt en thuis voelt”

linkedin.com/karlijn

Dulce Martis

Dulce Martis

Mediaraad

Zorg en Welzijn

Dulce Martis is directeur van het Centrum Stepping Stone. Zij is 60 jaar en woont in Amsterdam Zuid Oost. Haar organisatie verleent psychosociale hulpverlening, maatschappelijke dienstverlening en maatwerk ondersteuning. Ze werkt al heel lang in de sector. Zo was ze directeur van de werkeenheid Kosecha, bij de Stichting Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam, was supervisor bij de GG&GD, werkte als maatschappelijk werkster bij stichting Afroboddaert, was pedagogisch begeleider bij het diensten centrum van het Leger des Heils en Agogische Begeleider bij Stichting Kosecha Stedelijk Educatief Centrum voor Antillianen en Arubanen.

Haar motivatie om deel te nemen verwoord ze als volgt: ’’Als ondernemer binnen het veld Zorg en Welzijn heb ik veel ontwikkelingen meegemaakt. Sommige ten goede, soms ook niet. Ik vind het belangrijk dat alle partijen (Gemeente, Zorgverzekeraars, MKB en consument) vroegtijdig op de hoogte worden gesteld van de lopende ontwikkelingen. De praktijk van de dag (protesterende huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, wurgcontracten, kartelgedrag) dient publiek gemaakt te worden opdat vereiste en betaalbare zorg, daadwerkelijk beschikbaar is. De media kan hierin een belangrijke rol spelen, mits wij dit middel optimaal benutten. Hieraan wil ik mijn bijdrage leveren.

linkedin.com/dulce-martis

 

Raoul Eljon

Raoul Eljon

Mediaraad

Levensbeschouwing

Raoul Eljon is sinds vijf jaar eigenaar van een horecabedrijf op het Science Park in de Watergraafsmeer. Hij is 48 jaar en woont in Amsterdam Zuid. Via zijn bedrijf, dat gevestigd is op de campus van de UvA, heeft hij veel contact met studenten. Daar viel het hem op dat bij het snel veranderende media-gebruik onder jongeren de behoefte aan lokaal nieuws onverminderd groot is. Zijn interesse en betrokkenheid bij media kreeg vorm via zijn werk als jurist in verschillende functies bij diverse mediaorganisaties. Daarnaast was hij actief in de lokale politiek, in de journalistiek bij het Nieuw Israëlitisch Weekblad en in diverse bestuursfuncties binnen de Joodse gemeenschap.

Zijn motivatie om in de mediaraad zitting te nemen omschrijft hij als volgt:” Dankzij mijn brede interesse, werk en nevenactiviteiten ben ik goed op de hoogte van wat er maatschappelijk speelt. Nog altijd is een aanzienlijk deel van de Amsterdammers lid van een geloofsgemeenschap. Als vertegenwoordiger van de stroming levensbeschouwing en kerkgenootschappen denk ik, mede vanuit mijn lidmaatschap van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en actief lid van de Joodse gemeenschap in Amsterdam, een bijdrage te kunnen leveren. Ik help graag mee aan de verbinding tussen de geloofsgemeenschappen en vind het belangrijk om de maatschappelijke betekenis van religie ook in het media- aanbod van de lokale publieke omroep een plek te geven. Alle Amsterdammers moeten zich vertegenwoordigd voelen in het media-aanbod van de lokale publieke omroep. Media hebben naast hun taak om te informeren en te vermaken de kracht om te verbinden en iedereen een stem te geven. Precies dat is hetgeen POA via al haar labels al decennia lang waarmaakt.”

linkedin.com/raouleljon

 

Souad el Markhous

Souad el Markhous

Mediaraad

Ondernemers

Souad el Markhous is Directeur/Co-Owner bij De Combi Amsterdam BV. Zij is 49 jaar en woont in van Amsterdam West Geuzenveld. Ze heeft de route naar het ondernemerschap op eigen kracht doorlopen. Ooit begonnen als schoonmaakster toen ze 27 jaar geleden naar Nederland kwam, heeft haar droom gerealiseerd en is nu directeur van haar eigen bouwbedrijf. Ze is winnaar van de Diwan Awards Holland 2018 en uitgeroepen tot EZVN Awards Zakenvrouw van Nederland 2018. Ze vervult als onderneemster een voorbeeldfunctie voor mensen die niet vanzelfsprekend hun weg weten te vinden.

Souad zegt het volgende over haar motivatie om in de mediaraad zitting te nemen: “Ik ben zeer vereerd om zitting te nemen in de mediaraad van de publieke omroep van Amsterdam, waar ruimte is voor diversiteit en diversiteit omarmd wordt. De stad Amsterdam betekent heel veel voor mij, het is mijn tweede thuis vanaf dag één dat ik naar Nederland kwam. Voor mij betekent diversiteit dat er toegankelijkheid is op diverse niveaus voor alle groepen. Mijn persoonlijke ervaring echter als bewoner van Amsterdam West (Geuzenveld) is dat nog teveel bevolkingsgroepen weinig tot niet gehoord worden. Denk hierbij aan een taalbarrière en simpelweg niet weten welke weg te bewandelen om de dingen waar ze tegen aanlopen zichtbaar en duidelijk te maken. Amsterdam heeft een culturele rijkdom, namelijk 180 nationaliteiten waarvan bijna de helft in West woont. Daar kunnen we wat mee, dat is ons cultureel kapitaal. Mijn rol in de mediaraad is om te zorgen dat deze groepen een stem krijgen, dat er naar hen geluisterd wordt en dat we verbinden. Met de Amsterdamse lokale media en ons team in de mediaraad kunnen we van Amsterdam een inclusieve stad maken”.

linkedin.com/souad-el-markhous 

Mohamed Attaibi

Mohamed Attaibi

Mediaraad

Sport

Mohamed Attaibi is Marketing Product Manager bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Hij is 31 jaar en woont in Amsterdam Nieuw West. Bij de KNVB marketingafdeling ontwikkelen we voor uiteenlopende doelgroepen speciaal voetbalaanbod en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de voetballer, van jong tot oud voor een leven lang voetbal. Hij is Productmanager Jeugdvoetbal, maakt deel uit van het Nationale Zaalvoetbalteam sinds 2009, Nederlands Zaalvoetbal International en was Assistent Coach Zaalvoetbal van het regionale Noord-Hollands team onder 15 jaar en won met hen Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal. Zijn motivatie omschrijft hij als volgt: “ Het is een eer om deel uit te maken van de Publieke Omroep Amsterdam om samen te werken aan een eerlijk en gebalanceerd en onderscheidend media-aanbod, daarbij wil ik graag van toegevoegde waarde zijn. Het belang van sport voor de stad is groot. Vanuit mijn eigen betrokkenheid met sport en jongeren en het belang van sport voor jongeren, kan ik vanuit de mediaraad meedenken hoe dit via de Amsterdamse lokale media meer aandacht krijgt, daar wil ik graag een rol in spelen.

linkedin.com/mohamed-attaibi

 

Dorus Stokhof

Dorus Stokhof

Mediaraad

Jongeren

Dorus Stokhof is werkzaam als innovatieconsultant bij de KC-group. Hij is 32 en woont in Amsterdam Noord. Hij heeft op allerlei plekken in de stad gewoond en iedere buurt weer op een andere manier leren kennen: “Ik heb mij altijd met de verschillende buurten verbonden gevoeld en al sinds mijn middelbare schooltijd ben ik geïnteresseerd in wat er in een stad speelt en wat voor ontwikkelingen dat met zich meebrengt voor jonge mensen in de stad. Of dat nu was bij het buurthuis op IJburg waarbij ik betrokken was, of mijn vrijwilligerswerk op de voetbalclub bij GeuzenMiddenmeer in Oost, of gewoon een gebeurtenis in het dagelijks leven”. Hij wil graag vanuit dat perspectief meedenken over het mediabeleid van de stad: ”voor jongeren in de stad is het is belangrijk om te weten wat er in jouw straat of buurt zich afspeelt, dat is eigenlijk van veel grotere invloed op het wereldnieuws dat ze ook volgen, en verdient daarom minstens zoveel aandacht’. Binnen het mediaraad wil hij erop toezien dat jongeren uit alle hoeken van de stad betrokken raken en blijven bij de lokale media.

 

 

.Meer informatie

STICHTING PUBLIEKE OMROEP AMSTERDAM is als zendgemachtigde verantwoordelijk voor het publieke media-aanbod in Amsterdam. Onder deze licentie zijn momenteel vier ‘merken ‘ ondergebracht: AT5, SALTO, FunX (editie Amsterdam) en de Concertzender. De taken van Publieke Omroep Amsterdam brengen uiteenlopende organisatorische, programmatische, uitvoerende en controlerende werkzaamheden met zich mee. De organisatie faciliteert het media-aanbod, de totstandkoming en uitvoering ervan.

Het BESTUUR van POA wordt gevormd door de directeur bestuurder, die verantwoordelijk is voor de realisatie  van de doelstellingen, de strategie en voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De RAAD VAN TOEZICHT heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene en bestuurlijke gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht benoemt het bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.

De MEDIARAAD is het orgaan dat het media-aanbodbeleid van de lokale publieke media-instelling vaststelt, rekening houdend met het in artikel 2.70 van de Mediawet opgenomen programma-aanbodvoorschrift. De mediaraad controleert of het media-aanbodbeleid wordt uitgevoerd zoals voorgenomen.

Het COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA controleert jaarlijks de Publieke Omroep op haar functioneren als zendgemachtigde. Het Commissariaat houdt daarbij vooral toezicht op de financiële verantwoording van de omroep, de naleving van de programmavoorschriften en van de reclame- en sponsorregels.

De relatie tussen Publieke Omroep Amsterdam en de GEMEENTE AMSTERDAM kent een wettelijke en een financiële component. Sinds 2010 zijn gemeenten verplicht om de lokale media-instelling te bekostigen. De aanwijzing van de zendgemachtigde door het Commissariaat geschiedt onder voorwaarde dat de gemeenteraad de mediaraad van de zendgemachtigde representatief heeft verklaard.

Het is vanuit de wetgever bepaald dat de gemeente zich niet mag bemoeien met de inhoud van het media-aanbod. Publieke media-instelling onderscheiden zich op dit punt van andere culturele instellingen in de gemeente die ook gemeentelijke bijdragen ontvangen. De gemeente mag nooit voorwaarden stellen of verplichtingen opleggen, ook niet in de vorm van andersoortige afspraken die de programmatische autonomie en het onafhankelijk-journalistiek functioneren van de lokale media-instelling raken.

Publieke Omroep Amsterdam heeft de status van algemeen nut beogende instelling. Het RSIN / fiscaal nummer ANBI voor POA is:  77 27 215